Vedtekter

Vedtektfor Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn, stiftet 29.04.1910
Godkjent av Akershus idrettskrets den 21.04.2009.

FORSLAG godkjent av årsmøtet 25. februar 2013

Siste endring 25.02 2013.

§ 1 Formål

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turns formål er i størst mulig utstrekning å legge forholdene til rette for at barn, ungdom og voksne skal kunne utøve gymnastikk og turn. Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn skal dyktiggjøre utøverne på forskjellige alderstrinn og nivå til å bli så gode utøvere for klubben som mulig. Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn skal ha utdannede ledere, trenere og funksjonærer i tilstrekkelig antall.

Arbeidet i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

§ 2 Organisasjon

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets og Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn organiseres av allianseidrettslaget

Eidsvold Turnforening og plikter å overholde dette lagets lover og bestemmelser. Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn må ikke foreta seg noe som er til skade for allianseidrettslaget

Eidsvold Turnforenings navn og rykte.

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn hører hjemme i Eidsvoll kommune, og er medlem av Eidsvoll kommunes idrettsråd.

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn er medlem i Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for

idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

I tråd med ETF Alliansens retningslinjer er Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turns farger blått og hvitt, med blått som hovedfarge. Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn er registrert i Brønnøysundregistrene som idrettslag og har organisasjonsnummer 984 336942.

§ 2B Idrettslagsallianse

Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Eidsvold Turnforening allianseidrettslag. Lagets formål er å drive idrett organisert i NIF. Idrettslaget kan ikke drive mer enn en særidrett.

Idrettslaget plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i idrettslaget blir automatisk medlem av allianseidrettslaget ved innmelding i idrettslaget og plikter å opprettholde medlemskap i allianseidrettslaget.

Idrettslaget har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning med idrettslag utenfor idrettslagsalliansen.

Oppløsing av idrettslagsalliansen med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til ett ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter.

Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turns og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle medlemmer blir automatisk medlem av allianseidrettslaget Eidsvold Turnforening og plikter å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til idrettsstyret innen tre uker etter at rekommandert melding er mottatt.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.


Medlemmet plikter å overholde NIFs tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.


Utmelding skal skje skriftlig og får virkning fra den er mottatt.


Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


Medlemmer som har utført betydelige tjenester for Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn kan foreslås som æresmedlemmer av styret i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn eller av enkelt medlemmer. Begrunnet forslag på kandidater sendes alliansestyret i Eidsvold Turnforening senest 4 uker før årsmøtet i alliansen.


Medlemskap deles i barn og voksne. Barn betaler medlemskontingent fra det året de fyller 7 år. Medlemskap for voksne gjelder fra det året medlemmet fyller 19 år. Voksne medlemmer i et familiemedlemskap må være gift eller samboere. I et familiemedlemskap er alle medlemmene navngitte, personlige medlemmer.


Eidsvold Turnforening alliansen plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av Eidsvold Turnforening alliansens årsmøte og betales

forskuddsvis.


Alliansestyret i Eidsvold Turnforening kan sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom,

arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre vesentlige grunner.


Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha

oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 25. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt,

jf. NIFs lov § 29.


En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære

årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget.


En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: Medlem av styre,

valgkomite, kontrollkomite, lovutvalg, revisor.


En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme

konkurranse.


Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor

sitt arbeidsområde.


Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært

årsmøte i idrettslaget.


Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å

fremme forslag under årsmøtet.


Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være

representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.§ 5B Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i idrettslaget eller overordnede

organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av

allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller lag organisert av samme

allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet og

gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.


En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representat til årsmøte/ting

eller møte i overordnet organisasjonsledd.


Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og

medlemskap i idrettslaget.


Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan

sammenlignes med et ansettelsesforhold i idrettslaget. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ett eller flere medlemer blant de ansatte til idrettslagets styre.


Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.§ 5C Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til

idrettslaget

En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i

driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme

gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med

økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem

oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel,

plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.


Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som

representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.


Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste,

som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og

regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.§ 7 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg

mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.


Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,

dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med

mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge

kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.


Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.


Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvens av manglende

oppfyllelse av bestemmelsen.
§ 8 Inhabilitet

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en

avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende

linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.


Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold

foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det

legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for

vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også

legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.


Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes

tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at

idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.


Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i

idrettslaget.


Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.


I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem

deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan

ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre

organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende

medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre

vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder

innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller

kostnad.


I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever

det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal

vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.§ 8b Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av

medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet

er møteleders stemme avgjørende.


Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling

sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For

gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.


Det skal føres protokoll fra styremøter.III. ØKONOMI

§ 9 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig.


Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og

revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven

og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité.

Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 212.


Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap.

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.


På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.

Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte

regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard

kontoplan.


Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes

av positiv egenkapital.


Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal

opplyses i note til årsoppgjøret.


Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse

og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt

fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.§ 10 Årsmøtet

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned.


Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på

annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets

internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest

2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må

være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.


Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling

og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan

behandles.


Alle medlemmer i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn har adgang til årsmøtet. Årsmøtet

kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er

åpent for medlemmer.


Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer

antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på

nytt uten krav om minimumsdeltakelse.


På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort

sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det,

ved godkjenning av saklisten.§ 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Eidsvold

Turnforening Gymnastikk og Turn.§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 4 (fire) styremedlemmer (velges for 2 (to) år av gangen)

c) 2 (to) varamedlemmer (velges for 1 (ett) år av gangen)

d) 2 revisorer (velges for 2 (to) år)

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Eidsvold Turnforening Gymnastikk og

Turn er tilsluttet.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter

velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til

stemmetall.


Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 211.§ 13 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.


Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke

inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.


Når et valg foregår enkeltvis og ingen ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4

og 2-5.


Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått

mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater,

og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel

etter:

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.

b) Vedtak i styret i idrettslaget.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.


Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte,

herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan

henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.


Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete

medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til

minimumsdeltakelse.


Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i

kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge

innkallingen.


§ 15 Idrettslagets styre

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets

høyeste myndighet mellom årsmøtene.


Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak

som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en

forsvarlig økonomistyring.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

mandat/instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad.

5. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.


Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger

det.


Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av

de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på

årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på

kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv

blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.


Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn kan organiseres med grupper og/eller avdelinger.

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turns årsmøte bestemmer opprettelse av

grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med

årlig behandling av Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turns organisasjonsplan.


For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan

ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 17 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kampog

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker


For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker

og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.


§ 18 Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha

vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.


Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.


Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av

idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset

til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.


Endringer i §§ 17 og 18 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.


§ 19 Oppløsning

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal

skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.


Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.


Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar

med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.


Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter

avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal

sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av

saken.


Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF.

Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.