Loven


Lovnorm for Eidsvold Turnforening Gymnastikk og turn

Vedtatt av idrettsstyret 23.oktober 2019.

Vedtatt av styret i ETF Gymnastikk og Turn 06.01.2020

Lov for Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn stiftet 29.04.1910

Sist endret 6. januar 2020.


I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


§ 2 Organisasjonen

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn er medlem av Norges Gymnastikk

og Turnforbund og Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets.

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken Idrettskrets.

og er tilsluttet Eidsvoll kommunes Idrettsråd.

(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.


§ 2B Idrettslagsallianse

(1) Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn inngår i en idrettslagsallianse med følgende idrettslag:

Eidsvold Turnforening Fotball, Eidsvold Turnforening Friidrett, Eidsvold Turnforening

Gymnastikk og Turn, Eidsvold Turnforening Håndball, og Eidsvold Turnforening Skøyter.

Allianseidrettslagets formål er å drive idrett organisert i NIF.

(2) Idrettslagene i idrettslagsallianse plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i

tillegg til angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og

vedtak. Medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen plikter å inneha medlemskap i

allianseidrettslaget.

(3) Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.

(4) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og

idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter.

Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av

idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en

idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.


§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og

vedtak.

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre

organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes,

skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale

seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket

kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til

idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk

og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig til Eidsvold Turnforening Allianse og får virkning når den er

mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra alliansens medlemsliste.

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode

på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for

saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet

samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av

ordinært/ekstraordinært årsmøte i ETF gymnastikk og turn eller i ETF allianse, og har rett

til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke

etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen

tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt

kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes,

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før

klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8) Eidsvold Turnforening Allianse skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.


II. TILLITSVALGTE

§ 4 Kjønnsfordeling

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer

mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité

mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge

kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre

personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen

gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med

ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt

årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne

bestemmelsen for et valg/oppnevning.


§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må

man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og

ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av

styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle

konkurranseaktiviten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes

fordel.

(4) Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets

arbeidsområde.

(5) Møte- og talerett:

a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]


§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, er ikke valgbar til styre,

råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et

idrettslag i en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i samme

idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse

av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller

ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant

som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller

oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et

valg/oppnevning.


 § 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G

i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller

overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med

vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i

første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget.

Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel,

plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det

organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller

oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et

valg/oppnevning.§ 8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv

eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt

på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i

idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende

viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold

som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem

eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan

gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner

grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede

til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.


§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders

stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.


§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.


III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas

av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom

idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder.

Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor

og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til

dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter

alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret

og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i

regnskapet.

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og

idrettslagets art og omfang tilsier.

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i

fellesskap.

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.


§ 12 Budsjett

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres

særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det

dekkes av positiv egenkapital.

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.


§ 13 Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal

opplyses i note til årsoppgjøret.


IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars

måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på

idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at

dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal

behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort

tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av

innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker

som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for

medlemmer og andre med møterett.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke

er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er

oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan

behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av

saklisten.


§ 15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.


§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning

[og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å

fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.

varamedlem, 2. varamedlem osv.


§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme,

og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder

flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke

avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater

og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 18 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist

etter:

a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,

b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2) Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret (5 personer) iht. denne lov.

Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på

nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under

godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om det ekstraordinære årsmøtet er

lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.


§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til

idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.


§ 20 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen

samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom

årsmøtet ikke har valgt representanter.

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer

forlanger det.


§ 21 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet

organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring,

at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske

rammer.

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta

regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal

utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for

å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.


§ 22 Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med

mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende

ikke er aktuell for vervet.


§ 23 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets

organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges

på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen.

Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter

forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en

siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med

minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan

fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning,

treningsavgift, budsjett og årsplan.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt

gitt av årsmøtet.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.


V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og

gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet

vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom

idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan,

som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med

NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger

av NIFs regelverk eller lovnorm.


§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.

Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst

uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest

14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med

bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet

opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål

godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til

idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av

saken.